Kapadokya Cave Hotel

Kapadokya’n?n güzellikleri ve tarihi aç?dan büyük bir önemi vard?r. Bu sebeple her y?l birçok insan binlerce kilometre uzakl?ktan Kapadokya’y? ziyaret etmektedir. Bunun temel nedenlerinden biri do?al güzellikleri, kültürü, tarihi, gelenekleri ve görenekleridir. Bunlar?n d???nda Kapadokya Tarih boyunca birçok medeniyet ve krall???n himayesinde olan bir kent oldu?u için birçok önemli tarihi yap?ya ve esere günümüze kadar ev sahipli?i yapabilmi? ve insanlar? büyülemeyi ba?aran yegane kentlerden biri olmu?tur. Bu sebeple Unesco taraf?ndan koruma alt?na al?nan bölgelerden biri haline gelerek dünya miras? statüsünde yer alan önemli bir kent konumundad?r. Kapadokya’ya her  y?l gelen binlerce turist ve misafir bu bölgeden etkilenerek bulduklar? her f?rsatta Kapadokya’ya tekrar tekrar gelmeyi isterler. Bunun temel sebeplerinden biride tarihi eserler ve büyüleyici yap?lar?n olmas?d?r. Özellikle Bizanslara ait birçok kilise, manast?r ve evler hala Kapadokya’n?n baz? otellerinde bulunmaktad?r. Kapadokya Cave Hotel bu tarihi güzelliklerin oldu?u önemli otellerden biridir.

Kapadokya Cave Hotel Hizmetleri

Otelimiz misafirlerine birbirinden farkl? birçok hizmet ve aktivite sunmaktad?r. Otelimiz 24 saat olarak, aral?ks?z bir ?ekilde misafirlerin bütün ihtiyaçlar?n? kar??layabilmeleri için oda servisi sunmaktad?r. Bunun yan? s?ra 24 saat olarak verdi?imiz bir di?er hizmette resepsiyon hizmetidir. Resepsiyon hizmetinin amac? ise otele gecenin geç saatlerinde giri? yapmak isteyen misafirlerimize veya otelimizden gece saatlerinde ç?kmak isteyen misafirlerimize istedikleri hizmet imkan?n? sunmakt?r. Bunun yan? s?ra otelimiz d???nda Kapadokya’y? araçlar e?li?inde gezmek isteyen misafirlerimizin rahat bir tatil geçirmesi için 24 saat otopark hizmeti sunulmaktad?r. Ayr?ca otelimizin bütün bölümlerinde s?n?rs?z wifi ba?lant?s? mevcuttur. Otelimizin bütün odalar?nda set kattle hizmeti sunulmaktad?r. Ayr?ca s?n?rs?z bir ?ekilde ?i?e su ihtiyaçlar? da 24 saat aral?ks?z bir ?ekilde gerçekle?tirilmektedir. Kapadokya Cave Hotel imkanlar? misafirlerinin konforlu ve rahat bir tatil geçirmesi için bütün personel ekibini seferber etmi?tir. Bu imkanlar?m?zdan yararlanmak için internet sitemizden otelimiz ile alakal? bilgi alabilirsiniz.