Kapadokya Butik Otel

Kapadokya her y?l dünyan?n birçok yerinden gelen turistlere ev sahipli?i yapan önemli tarihi kentlerden biridir. Bu kente yurt içinden ve yurt d???ndan birçok insan her y?l tatile ve bu bölgenin do?al güzelliklerini görmeye gelmektedir. Ayr?ca Kapadokya tarihte önemli yeri olan ve Unesco taraf?ndan koruma alt?na al?nan önemli bölgelerden biri haline gelmi?tir. Bu sebeple bu bölgede hizmet veren tesis ve i?letmelerin verdikleri hizmetin oldukça büyük bir önemi vard?r. Bunun nedeni ise turizm aç?s?ndan bu i?letmeler dünyan?n birçok yerinden gelen misafirlere ülkemizi tan?t?p ülkemiz hakk?nda iyi bir fikir vermelerini sa?lamal?d?r. Bu nedenle i?letmeler ve özellikle otellerin ba?ar?l? bir hizmet yapmalar? oldukça önemli olan durumlar aras?ndad?r. Kapadokya’y? ziyarete gelen ve Kapadokya Butik otel tercihi yapan misafirlerin otelimizi tercih etmeleri kendileri için oldukça önemlidir. Otelimiz hizmet konusunda misafirlerine birçok ayr?cal?k sunarken bu hizmetleri 365 gün boyunca sa?lamaktad?r. Otelimizde konaklayan misafirlerimize birçok imkan sunulmaktad?r. Bu imkan ve hizmetlerden memnun olan misafirler, Kapadokya’ya her geldiklerinde otelimizi tercih etmektedir.

Kapadokya Butik Otellerin Hizmetleri

Kapadokya Butik Otel olarak , otelimiz  misafirlerine sunmu? oldu?u imkanlar oldukça fazlad?r. Otelimizde hizmete sunulan Türk mutfa??n?n lezzetleri, dünya çap?nda Frans?z ve Çin mutfa??ndan sonra oldukça fazla tercih edilen ve insanlar?n bu lezzetleri tatma konusunda kendini al?koyamad??? bir ünü vard?r. Otelimizin sunmu? oldu?u bu lezzetleri kurs olarak misafirlerine sunarak misafirlerin bu lezzetleri kendilerinin yapabilece?i ?ekilde e?itimler almas?n? sa?lamaktad?r. Bunun d???nda otelimizde köy hayat?n?n bir parças? olarak, kay?s? kurutabilir, tarladan elma, domates, dut, üzüm gibi keyif veren aktiviteler yapabilirsiniz. Bunun d???nda tarla sürmek gibi deneyimler ya?ayabilirsiniz. Bunlar?n d???nda ev ?arab? veya üzüm pekmezi gibi ?eyler yapabilir, ya da köy ekme?i pi?irmeyi ö?renebilirsiniz.