Kılıçlar Vadisi

0
71495

Her kö?esi birbirinden çarp?c?, farkl? ve iddial? Kapadokya’n?n sadece muhte?em bir fonu de?il, mistik bir atmosferi de var. Ke?i?lerin, sava?ç?lar?n, tüccarlar?n ve evi yeralt? ma?aralar?, yolu tünel olan gelmi? geçmi? halk?n?n ta?a topra?a sinen hikayeleri de var. K?l?çlar Vadisi’nin rüzgar sesinde bu hikayelerden cümleler duyacaks?n?z belki, kim bilir!

“K?l?çlar Vadisi”

S?ras?yla GorkündereZemi Vadisi ve Aç?k Hava Müzesi’ni geçtikten sonra Göreme’nin ikinci bölümü olan K?l?çlar Vadisi ba?l?yor. Göreme merkeze 15 dakika uzakl?ktaki vadi, Aç?k Hava Müzesi’nin sol taraf?nda ve Zemi Vadisi’ne giden yolunda tam kar??s?nda bulunuyor.

Göreme Aç?k Hava Müzesi’nin tarih ?öleninden ç?kt?ktan sonra i?aret yönlendirmeleriyle kolayca girebilece?iniz vadi, Kapadokya’n?n en küçük vadilerinden biri. Bir yan?nda Göreme Aç?k Hava Müzesibir yan?nda Güllüdere Vadisi bulunan vadinin toplam uzunlu?u ise yakla??k 2.7 kilometre. K?l?çlar Vadisi’ne motorlu araçlar?n girmesi yasak. Kapadokya’da bu vadide dahil pek çok noktada at s?rt?nda gezmek ya da ATV turlar?na kat?lmak en keyifli aktivitelerden ve bu konuda yönlendirme yapacak birçok firmayla kar??la??yorsunuz.

K?l?çlar Vadisi Göreme’nin tüm güzelli?ini ayaklar?n?z?n alt?na seren bir manzaraya sahip. ?lginç peribacalar?, uzunlu?u 300 metreyi bulan bir tünel, eskiden ev olan ?imdi ise terkedilmi? birçok ma?ara vadinin co?rafyas?n? olu?turuyor. Hala kullan?lan güvercinlikler ve kovanlar da çehresine farkl? bir hava kat?yor. Vadi yer yer darla??rken, ad?n? veren K?l?çlar Çay?’n? takip etti?inizde uzun ve birbirine çok yak?n duvarlardan olu?an küçük bir kanyona ula??yorsunuz. Dilerseniz kayalara oyulmu? ta? merdivenleri kullanarak kanyonun alt kesimlerine inebiliyorsunuz. Tüm vadiyi yürüyerek dola?man?z yakla??k 1-2 saat sürüyor ve 3 kilometre sonra yolunuz Meskendir Vadisi’yle birle?iyor. 2 kilometre yürüyü?ten sonra ise Çavu?in Köyü sizi bekliyor. E?er daha fazla yürümek istemiyorsan?z köy patikas?ndan ç?k?? yapabiliyorsunuz. Yaz aylar?nda s?caklayanlara doping etkisi yapan taze s?k?lm?? narve portakal suyu büfeleriyle kar??la?aca??n?z vadide di?er vadilere ve tarihi eserlere tabelalarla yönlendirmeler bulunuyor. Önünüzde uzanan cennete gökyüzünde uçu?an balonlar?n da e?lik etmesiyle muhte?em bir ke?if gerçekle?tirebiliyorsunuz.

Bu muhte?em co?rafya, Kapadokya’da Aktepe ile Göreme Vadisi’nin ortas?nda kal?yor. K?l?çlar Vadisi’nin Nev?ehir merkeze uzakl??? ise 14 kilometre.