Cave Hostel Cappadocia

Tarihin arka sayfalar?na ?ahitlik eden önemli kentlerden biri olan Kapadokya tarihin en önemli medeniyetlerine ait birçok eser ve yap?ya günümüzde de ev sahipli?i yapmaya devam etti?i için Unesco dünya miraslar? statüsünde yer almaktad?r. Bu güzel ve anlaml? tarihinden ötürü her y?l dünyan?n birçok yerinden ziyaretçiyi a??rlayan Kapadokya önemli eserler içerir. Bilinen tarihi 5000 y?l olan Kapadokya birçok insan?n görmek istedi?i ve görmesi gereken bir yer haline gelmi?tir. Geçmi?te Bizanslar?n egemenli?i alt?nda olan Kapadokya Bizansl?lara ait birçok yap?ya günümüzde ev sahipli?i yapmaya devam etmektedir. Birçok insan?n Kapadokya’y? görmek istemesi ve her y?l milyonlarca insan?n ziyaret etmesi turizm anlam?nda ülkemize katk? sa?lamaktad?r. Bu sebeple bu bölgede hizmet eden bütün i?letmeler ve otellerin iyi hizmet vermesi gerekir. Bunun sebebi ise ülkemizi dünya insanlar?na kar?? temsil edip güzel tan?tmakt?r. Otelimiz Cave Hostel Cappadocia oldukça iyi hizmet verdi?i için bölgede en çok tercih edilen otellerden biridir.

Cave Hostel Cappadocia

Otelimiz Misafirlerine Konaklama boyunca ücretsiz çay çe?itlerini servis eder. Ayr?ca 24 saat boyunca otelimiz misafirlerine ücretsiz otopark hizmeti sa?lamaktad?r. Bu hizmet sayesinde misafirlerimiz otel d???nda günün her saatinde araç ile istedikleri yeri gezebilmektedir. Ayr?ca ücretsiz Shuttle servisimiz sabah 08,00 ile 22,30 aras?nda Ürgüp’e hareket etmektedir. Otelimiz Cave Hostel Cappadocia olarak misafirlerine 24 saat boyunca oda içerisinde ücretsiz kettle set ile servis imkan? sunmaktad?r. Otelimizde misafirlere bütün otel genelinde wifi imkan? sunulmaktad?r. Otelimiz 24 saat boyunca misafirlere bisiklet hizmet sunarak Kapadokya’n?n sokaklar?nda iyi bir gezinti imkan? sunmaktad?r. Herhangi bir sa?l?k tehdidi durumunda haz?rda olan doktorlar?m?z misafirlerimize 24 saat boyunca hizmet vermektedir. Ayr?ca Oda servisimizde 24 saat boyunca misafirlerimizin bütün isteklerini kar??lamaktad?r. Tüm bunlar?n yan? s?ra Otelimizde resepsiyon hizmeti 24 saat boyunca verilerek misafirlerimizin sorular?na cevap vermektedir. Ayr?ca 24 saat boyunca ?i?e su ücretsiz ?ekilde tedarik edilmektedir. Erken checkout yapan misafirlerimize ücretsiz kahvalt? hizmeti de sunulmaktad?r.